Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Apartmania Holding a.s.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup akcií v internetovém obchodě provozovaném společností Apartmania Holding a.s. IČ 11758414, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26583 na internetové adrese https://www.apartmania.investments/ (dále jen „internetový obchod“).

2. Nákupem akcií se rozumí převod akcií z prodávajícího na kupujícího a zaplacení kupní ceny kupujícím prodávajícímu, stejně jako povinnost kupujícího uhradit společnosti Apartmania Holding a.s. poplatek za převod akcií.

3. Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce společnosti Apartmania Holding a.s https://www.apartmania.investments/

4. Obchodní podmínky společnost Apartmania Holding a.s vydává v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), kde je stanoveno, že část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy.

II. Smlouva o převodu cenných papírů

1. Smlouvou o koupi akcií se rozumí smlouva uzavřená v souladu s NOZ mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě společnosti Apartmania Holding a.s.

2. K uzavření smlouvy dochází akceptací smlouvy o koupi akcií, tj. kliknutím na tlačítko „Závazná rezervace a uzavření smlouvy“.

3. Písemná forma smlouvy poté bude k dispozici v uživatelském prostředí internetového obchodu v sekci „Můj profil – Smlouvy“.

III. Cena akcií a platba

1. Cena za akcii je stanovena dohodou.

2. Ceny akcií jsou konečné.

3. K úhradě kupní ceny akcií dojde okamžikem připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

IV. Poplatek za převod akcií

1. Poplatek za převod akcií je stanoven ceníkem, který vydává společnost Apartmania Holding a.s na internetovém obchodě.

2. Společnost Apartmania Holding a.s si vyhrazuje právo kdykoliv podle vlastní úvahy měnit ceník.

3. Poplatek je splatný k okamžiku převodu akcií.

4. Poplatek za převod akcií hradí kupující.

V. Rozhodčí doložka

1. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb., v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní, včetně sporů týkajících se jejího uzavření, platnosti, následků neplatnosti a ukončení, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to před jediným rozhodcem  JUDr. Liborem Nedorostem, Ph.D. se sídlem a sudištěm Hlavní 40, 624 00 Brno. Datová schránka rozhodce ID: wtighee a jeho elektronická adresa lnedorost@seznam.cz. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Poplatkovým řádem rozhodčího řízení, a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí doložky, která váže i právní nástupce smluvních stran.

Rozhodčí řízení je neveřejné. Účastníci se dohodli dle § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení na tom, že k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů; v tom případě se rozhodčí řízení koná v sídle rozhodce. Pro doručování se ve smyslu ustanovení § 44 zákona o rozhodčím řízení použijí příslušná ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že pobyt účastníka není znám nebo se účastníkovi nepodařilo doručit písemnost, se smluvní strany dohodly, že rozhodce je oprávněn ustanovit opatrovníka pro doručování a v řízení tomuto účastníkovi v souladu s ust. § 29 o.s.ř. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením. Rozhodčí nález lze vydat i bez jeho odůvodnění, pokud se strany shodnou, že na jeho odůvodnění netrvají a bude konečný a pro strany závazný. V ostatním zde neuvedeném se rozhodčí řízení řídí vzorovým Jednacím řádem rozhodčího řízení a Poplatkovým řádem rozhodčího řízení, s nimiž se účastníci seznámili a na nichž se dohodli, že je beze změn akceptují. Není podstatné, zda se spor bude týkat všech, nebo jen některých účastníků této smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený smlouvou o převodu cenných papírů obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

Tel.: +420 735 129 163        Email:  info.apartmania@gmail.com

Aktuální kontaktní údaje společnosti Apartmania Holding a.s rovněž naleznete na webové stránce www.apartmania.com

4. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Apartmania Holding a.s platí ode dne jejich vydání na oficiální internetové stránce www.apartmania.com do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se posuzují vždy podle ustanovení VOP platných v době uzavření příslušné smlouvy.

5.  V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících smlouvu platí před těmito VOP přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedených ve smlouvě.

6. Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami prodávajícího a kupujícího.

7. Společnost Apartmania Holding a.s si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

8. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2022.